Tyrannidaetyrant flycatchers(Also: New World flycatchers)


    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • eastern kingbird
      Tyrannus tyrannus
    • western kingbird
      Tyrannus verticalis