Pyraloidea


  • Hypsopygia costalis
  • Hypsopygia costalis
  • Loxostege cereralis
  • Microcrambus elegans
  • Microcrambus elegans
  • Microcrambus elegans
  • Microcrambus elegans
  • Nomophila nearctica
  • Nomophila nearctica
  • Nomophila nearctica
  • Nomophila nearctica
  • Nomophila nearctica
  • Nomophila nearctica
  • Ostrinia nubilalis
  • Ostrinia nubilalis