Papilionoidea


  • Compton tortoiseshell
   Nymphalis l-album
  • Compton tortoiseshell
   Nymphalis l-album
  • Compton tortoiseshell
   Nymphalis l-album
  • Compton tortoiseshell
   Nymphalis l-album
  • Oeneis chryxus
  • Oeneis chryxus
  • Ornithoptera alexandrae
  • Ornithoptera priamus
  • Papilio anchisiades
  • Papilio canadensis
  • Papilio canadensis
  • Papilio cresphontes
  • Papilio cresphontes
  • Papilio cresphontes
  • Papilio cresphontes