Neoavesmodern birds


    • white ibis
      Eudocimus albus
    • white ibis
      Eudocimus albus
    • white ibis
      Eudocimus albus
    • white ibis
      Eudocimus albus
    • white ibis
      Eudocimus albus
    • white ibis
      Eudocimus albus
    • scarlet ibis
      Eudocimus ruber
    • scarlet ibis
      Eudocimus ruber
    • scarlet ibis
      Eudocimus ruber
    • scarlet ibis
      Eudocimus ruber
    • scarlet ibis
      Eudocimus ruber
    • scarlet ibis
      Eudocimus ruber
    • scarlet ibis
      Eudocimus ruber
    • common koel
      Eudynamys scolopaceus
    • rockhopper penguin
      Eudyptes chrysocome