Lepidoptera


  • Hyles lineata
  • Hyles lineata
  • Hypagyrtis piniata
  • Hypagyrtis unipuncta
  • Hypagyrtis unipunctata
  • Hypagyrtis unipunctata
  • Hypagyrtis unipunctata
  • Hyperaeschra georgica
  • Hyperaeschra georgica
  • Hypoprepia fucosa
  • Hypoprepia fucosa
  • Hypoprepia fucosa
  • Hypoprepia fucosa
  • Hypoprepia fucosa
  • Hypsopygia costalis